§ 1 Bezpłatne zaproszenia

 1. Wstęp na teren Wydarzeń jest bezpłatny i możliwy tylko za okazaniem zaproszenia.
  1. Wydarzenie dedykowane jest dla dzieci od 6 r.ż.
  2. Każdy uczestnik niezależnie od wieku, bierze udział w Wydarzeniach na podstawie otrzymanego zaproszenia, jednakże warunkiem wpuszczenia osoby nieletniej na teren Wydarzenia jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej odrębne zaproszenie.
  3. W wydarzeniach uczestniczyć mogą:
 2. Dziecko, któremu dedykowane jest przedstawienie z maksymalnie jednym opiekunem,
 3. dwoje dzieci, którym dedykowane jest przedstawienie z maksymalnie dwojgiem opiekunów,
 4. dwóch opiekunów z nieograniczoną liczbą dzieci, którym dedykowane jest przedstawienie.
  1. Zaproszenia wydawane są opiekunom na podstawie przekazanej deklaracji dotyczącej wieku dziecka/dzieci,
  2. Zaproszenia wydawane są nieodpłatnie. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne.
  3. Zaproszenie należy każdorazowo okazać przed wejściem na teren Wydarzenia. W przypadku braku zaproszenia, Organizator zastrzega możliwość niewpuszczenia osoby na Wydarzenie.
  4. W trosce o sprawny i bezpieczny przebieg Wydarzeń, uczestnicy tych Wydarzeń zobowiązani są do przyjścia przynajmniej 15 min przed rozpoczęciem danego Wydarzenia (miejsce i godzina Wydarzenia ujęta jest na bezpłatnym zaproszeniu uprawniającym do wejścia).
  5. W przypadku organizacji wydarzeń w różnych godzinach jednego dnia – można ubiegać się o zaproszenia na jedno z tych wydarzeń.

§ 2 Warunki wydawania i odbioru zaproszeń drogą elektroniczną

 1. Zaproszenia można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres: bemowo.zapisy@um.warszawa.pl do dnia 17.10.2021 r.
 2. w tytule e-mail należy wpisać nazwę wydarzenia, a w przypadku organizacji dwóch wydarzeń  w ciągu  jednego dnia – nazwę wydarzenia oraz godzinę wydarzenia,
 3. w treści e-mail należy wpisać: Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów oraz liczbę dzieci.
 4. e- mail wysłany w innym terminie (dzień, godzina) niż podany na plakacie oraz w ust 1,  nie będzie brany pod uwagę,
 5. jedna osoba może wysłać maksymalnie jednego e-maila. W przypadku wysłania więcej niż jeden e-mail (nawet z różnych adresów e-mailowych) na to samo wydarzenie, kolejna z wiadomości nie będzie brana pod uwagę,
 6. wysłany mail będzie przechowywany nie dłużej niż 5 dni od daty jego wysłania,
 7. e-maile wysłane niezgodnie z regulaminem będę usuwane automatycznie.
 8. Odbiór zaproszeń
 9. W przypadku rezerwacji mailowej uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony organizatora na podany adres mailowy,
 10. Organizator wyśle e-mail zwrotny określający sposób, miejsce i termin odbioru zaproszenia tylko do osób, które uzyskały zaproszenia,
 11. zaproszenie będzie można odebrać tylko osobiście,
 12. zaproszenia nieodebrane w wyznaczonym przez Organizatora terminie zostaną przekazane kolejnej osobie, która dokonała zgłoszenia.

§ 3 ogólne zasady uczestnictwa

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywają się wydarzenia organizowane przez Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy oraz dokonywane jest wydawanie i odbiór bezpłatnych zaproszeń uprawniających do wejścia na te wydarzenia.
 2. Organizatorem wydarzeń jest Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminów odbywania się wydarzeń lub zmiany artystów w nich występujących oraz prawo do odwołania wydarzeń bez wcześniejszego uprzedzenia i podania przyczyny.
 4. Organizator wydarzeń nie ubezpiecza uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków, nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za powstałe podczas wydarzeń kontuzje, urazy, i choroby a także nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących udział w tych wydarzeniach. 
 5. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu rozumie i akceptuje fakt, że może być narażony na ciągłe przebywanie
  w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu oraz pod wpływem silnych bodźców świetlnych. Osoby cierpiące na migreny i inne schorzenia, których objawy mogą się nasilić pod wpływem tych bodźców, samodzielnie podejmują decyzję o uczestnictwie w wydarzeniach czyniąc to na własne ryzyko i odpowiedzialność i nie mogą z tego tytułu zgłaszać względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 6. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom maksymalne bezpieczeństwo podczas udziału w wydarzeniach. Organizator działa według wytycznych i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, związanych z bezpieczeństwem sanitarnym w obliczu epidemii COVID-19.
 7. Organizator zaprasza uczestników, którzy według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi, nie przebywają w kwarantannie oraz nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących wytycznych oraz wymogów sanitarnych, w tym zobowiązuje się do rezygnacji z udziału w wydarzeniu, w przypadku pojawienia się u niego objawów chorobowych   a także przestrzegania wszystkich zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wydarzenia.
 9. Uczestnik każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu.
 10. Na terenie organizowanego wydarzenia, uczestnicy są zobowiązani do:
 11. zakrywania ust oraz nosa;
 12. zachowania dystansu społecznego, tj. co najmniej 1,5 m odstępu od osób, z którymi uczestnik nie tworzy wspólnego gospodarstwa domowego;
 13. dezynfekcji rąk;
 14. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń organizatora w zakresie właściwej organizacji wydarzenia, która ma na celu maksymalizację bezpieczeństwa i ochronę zdrowia, zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 15. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w miejscu
  odbywania się Wydarzenia. 
 16. Wszystkich uczestników Wydarzeń obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa, obowiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia.
 17. Organizator Wydarzeń może odmówić wstępu na Wydarzenia oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
  2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  4. odmawiającym poddaniu się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagażu lub odzieży),
  5. wykazującym typowe objawy sugerujące choroby lub przeziębienia tj. gorączka, kaszel, złe samopoczucie
 18. Wizerunek osób uczestniczących w  Wydarzeniach  może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Biorąc udział w Wydarzeniach uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie
  i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone czasowo wykorzystanie i rozpowszechnianie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.
 19. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przez Uczestników przebiegu Wydarzeń lub ich fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone
  w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Organizator zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
  z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Organizator zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 5. Organizator zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu wydawania bezpłatnych zaproszeń na Wydarzenia.
 6. Organizator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie wydawania bezpłatnych zaproszeń na Wydarzenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Odbiór bezpłatnego zaproszenia i wejście na teren organizowanego Wydarzenia oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w punkcie odbioru zaproszeń i na stronie internetowej: www.bemowo.waw.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności podania przyczyny,
  w każdym momencie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 1. Regulamin wszedł w życie 05.10.2021 r.

Pobierz dokument w formacie PDF: